Image

Monter masztów telefonii komórkowej (m/k/x) 

Image Lokalizacja
w całych Niemczech, Podelzig        
Image Zakres prac
budowa masztów telefonii komórkowej
Image Forma zatrudnienia
pełny etat

Cteam jest wiodącym dostawcą usług w ramach niemieckiej i europe­jskiej sieci elektro­ener­getycznej i tele­fonii komórkowej. Fir­ma zatrudnia ponad 1350 pra­cowników z 21 kra­jów i jest nie­zawodnym part­nerem w zakre­sie inżynierii, budo­wnictwa linii napo­wietrznych, tele­fonii komórkowej i mobil­nej ochrony gruntu. Dzięki swoim pro­jektom budowy sieci w całej Europie Środkowej, Cteam tworzy podstawę dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw na rynkach energii elektrycznej i telefonii komórkowej, przyczyniając się do sukcesu zielonej trans­formacji ener­getycznej i cyfryzacji wielu obszarów życia.

Twoje zadania

 • Profesjonalne wyko­nywanie mon­tażu kon­strukcji nośnych (budowa wież)
 • Instalacja infra­struktury tele­fonii komórkowej, np. moco­wanie wsporników korytek kablowych, instalacja korytek kablowych o szerokiej rozpiętości oraz rozbudowa tras kablowych
 • Odbiór, rozładunek i kon­trola kom­pletności materiał­ów i narzędzi w magazynie budowlanym lub na placu budowy
 • Wywóz materiał­ów i narzędzi z miejsca składowania na plac budowy

Twój profil

 • Ukończone kształcenie w obszar­ze metalu, alter­natywnie kilka lat odpowiedniego doświad­czenia zawo­dowego w branży budowlanej; oferujemy także możliwość zatrudnienia dla osób mających inne wykształcenie i dysponujących umiejęt­nościami manual­nymi i sprawnością fizyczną
 • Gotowość do wykony­wania prac montażowych na terenie całych Niemiec
 • Umiejętność pracy w zespole i samodzielność
 • Mobilność (prawo jazdy kategorii B)

Nasza oferta

 • Praca w miłej i przy­jaznej atmos­ferze z płaską struk­turą organi­zacyjną
 • Ciekawe i zróżnicowane zajęcia
 • System wspomagania zdrowia pracownik­ów – dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne lub firmowy karnet fitness
 • System premii i zakładowy program emerytalny
 • Kompleksowa oferta szkoleń zakładowych
Zurück zur Übersicht
Teilen / Weiterleiten
Drucken
Jetzt Bewerben
Zurück zur Übersicht Online-Bewerbung